Kvalitetsmål

Kvalitetsmålene fastsættes af ledelsen ud fra strategier, strategisk rammekontrakt og øvrige fokuspunkter ledelsen anser for vigtige i arbejdet med at sikre kvalitet i uddannelser og undervisning på EAMV.

EAMV arbejder med kvalitetsmål på flere niveauer - overordnet, forskning og udvikling samt på uddannelsesniveau. Målopfylde af de enkelte kvalitetsmål sker i kvalitetsrapporterne.

Overordnet niveau - disse kvalitetsmål omfatter bl.a. samlet ledighed på EAMV-niveau, antal FUI-projekter og videngrundlag i kategorier. Diise mål afrapporteres i kvalitetsrappporten Q1.

 

Forskning og udvikling - her er der fokus på antal projekter og de undervisere. der deltager i projekterne. desuden inddrages også antal virksomheder der i gennemsnit deltager i et FUI projekt på EAMV. Kvalitetsmålene afrapporteres i sin fulde form i kvalitetsrapporten Q2 og de samlede resultater medtages i Q1.

 

Uddannelse - der er forskellige kvalitetsmål for fuldtids- og deltidsuddannelserne. På fuldtidsuddannelserne er der bl.a. fokus på frafald, praktik og interaktion med professionen, mens der på deltidsuddannelserne bl.a. er fokus på evalueringsresultater og digitale værktøjer. Alle kvalitetsmål afrapporteres i de enkelte uddannelsers kvalitetsrapporter - Q3 og resultaterne medtages desuden i kvaliteterapporten Q1.

Revidering af kvalitetsmål

Alle kvalitetsmål fastsættes for en 4 årig periode og genovervejes i forbindelse med nyt strategirul samt indgåelse af ny strategisk rammekontrat med Uddannelses- og Forskningsministeren.