Overordnet kvalitetsarbejde

Her finder du procedurer der beskriver de overordnede redskaber/elementer i kvalitetsarbejdet på EAMV.

Procedure for:

Kvalitetsrapport Q1 er ledelsens overordnede kvalitetsrapport, hvor der samles op på kvalitetsarbejdet på EAMV. Her er både afrapporteret de overordnede kvalitetsmål for EAMV samt de enkelte uddannelsers samt FUI projekters målopfyldelse.

Proceduren beskriver processen og ansvaret ift. udarbejdelse af Q1

Se proceduren for kvalitetsrapport Q1 her

Arbejdet med forsknings- og innovationsprojekter (FUI) på EAMV understøtter undervisernes videngrundlag og gennem kvalitetsrapporten afrapporteres en række kvalitetsmål for disse FUI-projekter.

Ud over afrapportering af kvalitetsmål indeholder rapporten en fremadrettet handlingsplan for nye og fortsatte  projekter, der skal understøtte de fastlagte udviklingstendenser EAMV arbejder med.

Proceduren beskriver processen og ansvaret ift. udarbejdelse af kvalitetsrapport Q2.

Læs proceduren for kvalitetsrapport Q2 her

Kvalitetsrapport Q3 er uddannelsernes kvalitetsrapport. Her skal hver uddannelse beskrive hvordan de arbejder/vil arbejde med de fastlagte udviklingstendenser, afrapportere kvalitetsmål samt udarbejde en handlingsplan for ikke-opnåede mål og eventuelle nye eller fortsatte tiltag.

Desuden skal uddannelserne, hvis de har været igennem evaluering af det samlede udbud, også udarbejde en særlig handlingsplan, der beskriver de tiltag fra evalueringen, man har valgt at arbejde videre med.

Proceduren beskriver processen og ansvaret ift. udarbejdelse af kvalitetsrapport Q3.

Læs proceduren for kvalitetsrapport Q3 her

Styringsdokumenterne på fuldtidsuddannelserne indeholder vigtige dokumenter som kan deles i uddannelsesteamet og på tværs af uddannelserne. Her er bl.a referater af teammøder, fag- og forløbsplaner samt videngrundlagsskema.

Styringsdokumenterne findes på J-drevet under intranet → kvalitet → den enkelte uddannelse.

Proceduren beskriver indhold og ansvar ift. styringsdokumenterne.

Proceduren for styringsdokumenterne på fuldtidsuddannelserne finder du her

Styringsdokumenterne på deltidsuddannelserne indeholder vigtige dokumenter som kan deles i uddannelsesteamet og på tværs af uddannelserne. Her er bl.a fag- og forløbsplaner samt undervisningsmateriale.

Proceduren beskriver indhold og ansvar ift. at vedligeholde/opdatere styringsdokumenterne for deltidsuddannelserne.

Læs proceduren her

På EAMV gennemføres en række faste evalueringer blandt vores studerende, dimittender og interessenter. Evalueringerne giver brugbar viden til uddannelserne som de kan arbejde videre med.

i proceduren beskrives hvilke evalueringer der gennemføres hvornår, hvem har hvilket ansvar og hvordan følges der op på evalueringerne.

Proceduren for evalueringer finder du her

Intern audit gennemføres på alle uddannelser i en 6-årig cyklus af kvalitetsafdelingen. Her er der fokus på sammenhængen mellem procedurer og den praktiske udførelse af de forskellige elementer i kvalitetsarbejdet.

Proceduren beskriver proces og ansvar ift. gennemførelse af den interne audit.

Læs proceduren her